QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Chiều 15/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Chiều 15/4/2021, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức buổi tiếp xúc cử tri theo đối tượng tại thành phố Lạng Sơn, để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
Chiều 30/3/2021, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Sáng 18/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
UBND tỉnh quyết định thành lập 14 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 14 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Quyết định số 603/QĐ-UBND, ngày 12/3/2021).
Sáng 25/02, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

VĂN BẢN

Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành
Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh tại cuộc họp đánh giá tiến độ, tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn t 177/TB-UBND 6/4/2021
Báo cáo Tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021) 26/BC-UBBC 3/4/2021
Báo cáo Tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 23/BC-UBBC 23/3/2021
Quyết định về việc thành lập 02 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại 02 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn 607/QĐ-UBND 12/3/2021
Quyết định về việc thành lập 14 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 14 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 608/QĐ-UBND 12/3/2021
Báo cáo tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021) 19/Bc-UBBC 15/3/2021
Công văn về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử 21/HD-MTTQ-BTT 11/3/2021
Công văn về việc cách ghi thông tin trong hồ sơ ứng cử và mẫu phiếu bầu cử 87/VPHĐCQG-PL 8/3/2021
Hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 21/HD-MTTQ-BTT 11/3/2021
Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 14 /NQ-UBBC 2/3/2021
Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 18/HD-MTTQ-BTT 18/2/2021
Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 102/2020/TT-BTC 23/11/2020
Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 1/2021/TT-BNV 11/01/2021
Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021-2026 4711/KH-BTTTT 26/11/2020
Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 169-HD/BTGTTW 22/01/2021
Hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp 13-HD/UBKTTW 2/12/2020
Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và địa biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 36-HD/BTCTW 20/01/2021
Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 42/KH-HĐBCQG 19/01/2021
Nghị quyết phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia 05/NQ-HĐBCQG 16/9/2020
Nghị quyết hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 41/NQ-HĐBCQG 18/01/2021
Nghị quyết hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mấu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 41/NQ-HĐBCQG 18/01/2021
Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 1187/NQ-UBTVQH14 11/01/2021
Nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đai biểu Quốc hội khóa Xv 1185/NQ-UBTVQH14 11/01/2021
Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 02/CT-TTg 14/01/2021
Nghị quyết về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 133/2020/QH14 17/11/2020
Chỉ thị của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 45-CT/TW 20/6/2020