QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025

Sáng 20/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kỳ thứ 7. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

tao dot pha

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận, cho ý kiến, quyết định đối với 9 nội dung do Ban cán sự UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình theo chương trình làm việc của Ban thường vụ Tỉnh ủy năm 2021.

Theo đó, hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, xem xét cho ý kiến về Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc ban hành báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TU, ngày 18/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đều cơ bản nhất trí với những kết quả đạt được sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 57 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Một số kết quả nổi bật như: trong 7 chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều thực hiện đạt và vượt, UBND tỉnh đã đưa trung tâm dịch vụ hành chính công vào hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp, trên 99% các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được giải quyết đúng hạn… công tác cải cách hành chính đã có bước tiến dài phục vụ có hiệu quả công tác điều hành phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư. Bên cạnh đó các đại biểu cũng đồng thuận cao chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cần phải ban hành nghị quyết mới để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cải cách hành chính trong giai đoạn tới. Trong đó,  xác định nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá để tạo chuyển biến về chất và toàn diện trong công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh khẳng định: Công tác cải cách hành chính đòi hỏi phải kiên trì, quyết tâm, quyết liệt và thực hiện thường xuyên. Sau 8 năm thực hiện nghị quyết, kết quả thực hiện so với các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra đều đạt và vượt. Có được kết quả này là sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác cải cách hành chính.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương xây dựng nghị quyết mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Theo đó, cấp ủy chính quyền các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền tạo nhận thức đầy đủ cho người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị về vai trò, ý nghĩa của cải cách hành chính đối với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính Nhà nước. Bên cạnh đó, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, thực chất hơn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trước mắt, phải tập trung vào một số lĩnh vực có tác động lớn đến đời sống xã hội như: Cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch xây dựng, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đồng thời, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tham gia tương tác sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ưu tiên nguồn lực đầu tư về con người, cơ sở vật chất cho công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Đối với Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025. Trên cơ sở tổng kết Nghị quyết 20, ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011 – 2020, đồng chí Bí thư đề nghị Ban cán sự UBND tỉnh rà soát, cô đọng hoàn thiện văn bản bảo đảm xúc tích để Ban Thường vụ xem xét trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định.

Trong khuôn khổ kỳ họp, đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc ban hành báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới; Tờ trình  của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy về việc ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ đảng, giai đoạn 2021 – 2025”; Dự thảo Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh phát triển đảng và quản lý đảng viên ở thôn, khối phố và trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025; thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung khác.

Nguồn: baolangson.vn