QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Lạng Sơn kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số

          Ngày 13/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ký ban hành Quyết định số 2041/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn đổi tên thành Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn (BCĐ). Trong đó:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng Ban chỉ đạo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Thông tin và Truyền thông là Phó Trưởng ban Thường trực. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là Phó Trưởng ban. Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Thủ trưởng các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Công Thương; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Giao thông vận tải; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Giám đốc các đơn vị: Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, Viễn thông Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn.

          BCĐ có chức năng nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh Lạng Sơn.

          BCĐ có 05 nhiệm vụ chính: Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh Lạng Sơn. Tham mưu xây dựng các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối chung việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh; theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan của Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành; sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thông tin, ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp, tuân thủ các yêu cầu của Cơ quan điều phối quốc gia trong điều phối ứng cứu sự cố; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các thành viên khác sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Phạm Thảo

Trung tâm CNTT và Truyền thông