QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Ngày 05/6/2024, Sở Thông tin và Truyền thông (đơn vị thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024 tỉnh Lạng Sơn) đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-STTTT về việc công nhận kết quả chấm thi cấp tỉnh cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024).
Ngày 08/5/2024, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn.