QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2024

         

Ngày 20/12/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Kế hoạch đã đặt ra 05 mục tiêu cụ thể: (1) Phát triển chính quyền số có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế lại và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số của tỉnh, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội; (2) Từng bước hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 49- NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (3) Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và cửa khẩu số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số; (4) Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định, hiệu quả; (5) Tiếp tục phấn đấu, duy trì chỉ số DTI nằm trong top 10 tỉnh/thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số, tiếp tục triển khai đô thị thông minh tại tỉnh.

IMG 4124

 

Để đạt được mục tiêu trên tỉnh Lạng Sơn sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ về nhận thức số;Thể chế số; Hạ tầng số; Dữ liệu số; Nền tảng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng; chính quyền số; Kinh tế số; Xã hội số; Cửa khẩu. Đồng thời triển khai 05 giải pháp thực hiện: (1)Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; (2)Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; (3)Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ; (4) Thu hút nguồn lực công nghệ thông tin; (5) Tăng cường hợp tác quốc tế.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; Định kỳ trước ngày 30 của tháng cuối quý báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các hình thức phù hợp khác để các cấp, các ngành, đông đảo người dân và doanh nghiệp hiểu và tham gia thực hiện./.

Dương Thị Thủy

Trung tâm Công nghệ số