QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Hội nghị tổng kết công tác Chuyển đổi số năm 2023 và sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

         

          Sáng 11/01/2024, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Chuyển đổi số năm 2023 và sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

          Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu UBND tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn; Thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Cục thuế tỉnh, Công ty Điện lực Lạng Sơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số; Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh.

          Tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố có Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các huyện, thành phố; Thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

1

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạovề Chuyển đổi số tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Triển khai chuyển đổi số trong cơ quan Đảng đã có 55.442 đảng viên cài đặt, sử dụng nền tảng số sổ tay điện tử... Chính quyền số; Hạ tầng số; Kinh tế số; Xã hội số; Cửa khẩu số được các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc chuyển đối số của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Nhận thức của các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt, thấm nhuần tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương về chuyển đổi số.

11/11 huyện, thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số cấp huyện. Toàn tỉnh đã kiện toàn1.658 Tổ Công nghệ số cộng đồng với 9.042 thành viênlà cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số các cấp. Đến nay, đã hoàn thành 21/30 chỉ tiêu của mục tiêu đến năm 2025 đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số. Kết quả xếp hạng chỉ số chuyển đổi số - DTI năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố; tỷ trọng kinh tế số của Lạng Sơn chiếm 12,52% GRDP của tỉnh, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, Lạng Sơn là một trong 05 tỉnh, thành phố dẫn đầu về mức độ lan tỏa ICT trong các ngành, hoạt động kinh tế khác. Lạng Sơn là 01 trong 07 cơ quan, đơn vị trong toàn quốc đạt giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” với Nền tảng trợ lý ảo giải pháp tự động trả lời về thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp...

2

Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng,Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác Chuyển đổi số tại Hội nghị

          Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt có hiệu quả; các nhiệm vụ đề án thuộc trách nhiệm của địa phương được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo lộ trình đề ra, đạt được kết quả tích cực. Các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ đã phê duyệt và được duy trì, hoạt động ổn định phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lạng Sơn hoàn thành trước thời hạn việc cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện; là đơn vị đứng thứ 3 toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử (VNeID); tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến đạt kết quả cao (đạt 94,9%); công tác làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành được quan tâm chú trọng triển khai hiệu quả…

          Tại Hội nghị các đại biểu đã trình bày tham luận về những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số, công tác triển khai Đề án 06 của cơ quan đơn vị, những hạn chế trong việc triển khai. Đồng thời nêu kiến nghị, đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Tại đây, đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT); Giám đốc Công an tỉnh đã trao đổi, làm rõ và đưa ra hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các cơ quan đơn vị về công tác chuyển đổ số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được về chuyển đổi số. Đã hình thành mô hình chuyển đổi số toàn diện trên ba trụ cột chính. Nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về chuyển đổi số được nâng lên.Hoàn thành 21/30 chỉ tiêu của mục tiêu đến năm 2025 về chuyển đổi số, đứng trong 10 nhóm tỉnh thành có chỉ số chuyển đổi số cao nhất… công tác chuyển đổi số đã có các con số hết sức điển hình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn cần khắc phục: Còn 05 chỉ tiêu trong kế hoạch đề ra chưa thực hiện được; Nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin còn thiếu và yếu; Vấn đề an toàn, an ninh mạng còn phức tạp. Đồng chí đề nghị Sở TT&TT, các huyện, thành phố phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tổng kết, nhân rộng mô hình huyện Đình Lập, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ TT&TT bổ sung quỹ viễn thông công ích để phủ sóng các thôn còn trắng sóng; Triển khai khoa học công nghệ để ứng dụng vào chuyển đổi số, chủ động hợp tác với các tập đoàn viễn thông để ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại để nâng cao kỹ năng số trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh phát triển các trạm BTS để phục vụ phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo điện đi đến đâu, sóng điện thoại đi đến đó; Nghiên cứu đề ra giải pháp tăng tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh.

          Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyên thông tin; Công tác đào tạo bồi dưỡng cho các bộ làm công tác chuyển đổi số, thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin về làm việc tại tỉnh; Tăng cường hợp tác quốc tế trên cơ sở đảm bảo an toàn, an ninh mạng, kịp thời phát hiện các lỗ hổng bảo mật; Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, tiếp tục nâng cao hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai Đề án 06 cần ưu tiên triển khai các mô hình miễn phí có thể thực hiện ngay.

          Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh yêu cầu Sở TT&TT, Công an tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số và Triển khai Đề án 06. Tham mưu UBND tỉnh để đưa ra những giải pháp nâng cao công tác chuyển đổi số. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị doanh nghiệp viễn thông tiếp tục phối hợp, sát cánh với tỉnh để nâng cao công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

3

4

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

          Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 08 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua cao điểm “Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”./.

Dương Thị Thủy

Trung tâm Công nghệ số