QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn

         Ngày 08/5/2024, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn.

          Theo đó, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

          Các thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm thủ trưởng các sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Ngoại vụ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Công Thương; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Giao thông vận tải; Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; cùng Giám đốc các đơn vị: Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, Viễn thông Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn.

Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ cụ thể:

(1) Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh Lạng Sơn. Tham mưu xây dựng các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

(2) Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối chung việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh; theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan của Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030;

(3) Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành; sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; (4) Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thông tin, ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp, tuân thủ các yêu cầu của Cơ quan điều phối quốc gia trong điều phối ứng cứu sự cố; (5) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định số 837/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số