QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025

Ngày 30/9/2023 UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 196/KH-UBND về việc phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Lạng sơn giai đoạn 2023-2025.

Mục đích nhằm đẩy mạnh công tác phát triển hạ tầng số (bao gồm hạ tầng viễn thông băng rộng, hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, hạ tầng công nghệ số, nền tảng số có tính chất hạ tầng) băng rộng, siêu rộng, phổ cập, xanh, an toàn, bền vững, mở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng hiện đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ dịch vụ rộng trên phạm vi toàn tỉnh; Cung cấp các dịch vụ viễn thông băng rộng đa dạng với chất lượng tốt, giá cước hợp lý theo cơ chế thị trường; Đồng thời, phát triển hạ tầng số đáp ứng xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, phục vụ cho chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Lạng Sơn; Nâng cao chất lượng phủ sóng di động 4G, từng bước triển khai phủ sóng mạng di động 5G; Phổ cập Internet băng rộng như một tiện ích thiết yếu, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; Thúc đẩy chuyển dịch từ dịch vụ viễn thông cơ bản sang dịch vụ số.

Theo đó, Kế hoạch sẽ tập trung thực hiện 04 nhiệm vụ chính bao gồm: Pháttriểnhạtầngviễnthôngbăngrộng,phổcập,bềnvững,antoàn; Phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu, điện toán đámmây; Phát triển hạ tầng công nghệsố; Phát triển nền tảng số có tính chất hạ tầng.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo về hạ tầng số và hướng dẫn các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền về nội dung kế hoạch và kết quả phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ chuyển đổi số của tỉnh; Phối hợp các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý nhà nước về viễn thông, triển khai các giải pháp định hướng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh; Phối hợp với sở, ban, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp viễn thôngKịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong quá trình triển khai đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

Dương Thị Thủy

Trung tâm Công nghệ số