QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023

           Ngày 03/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Mục đích nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về quyền con người tại tỉnh Lạng Sơn góp phần cùng với các bộ, ngành trung ương và các địa phương trong cả nước tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của toàn xã hội về các quyền của con người; thông tin đầy đủ giúp người dân trong nước, đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người trong phạm vi trong nước, khu vực và trên thế giới.

Theo đó, Kế hoạch sẽ triển khai truyền thông 07 nội dung, bao gồm:

Tuyên truyền luật pháp quốc tế về quyền con người, trong đó đặc biệt quan tâm tới 07 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên gồm: (1) Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị; (2) Công ước về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa; (3) Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; (4) Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; (5) Công ước về Quyền Trẻ em; (6) Công ước về Quyền của Người khuyết tật; (7) Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo và thúc đẩy quyền con người.

Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền con người; kết quả nội luật hóa và triển khai thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người, các cam kết quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên hoặc có kế hoạch gia nhập; Tình hình, nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực, trong đó có công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống của Nhân dân, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để không ai bị bỏ lại phía sau; những đánh giá, nhận định tích cực của dư luận, truyền thông quốc tế về kết quả công tác bảo đảm và phát triển quyền con người của Việt Nam. Các thông tin tích cực, đề cao các giá trị đạo đức, hướng thiện, lối sống nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Các vụ việc, các đối tượng trong nước và nước ngoài, các hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, quyền con người để vi phạm pháp luật, phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hình ảnh, uy tín quốc tế của Việt Nam. Các ưu tiên trong đối ngoại về quyền con người của Việt Nam; về vị trí, vai trò, sáng kiến và đóng góp của Việt Nam trong các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người ở cấp độ khu vực và quốc tế. Bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số; quyền tiếp cận giáo dục, y tế; hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; quyền bầu cử, ứng cử, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; quyền tiếp cận thông tin, thụ hưởng thông tin.

Truyền thông khẳng định những nỗ lực và kết quả trong công tác phòng, chống mua bán người của Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn; các biện pháp hỗ trợ nạn nhân mua bán người trở về hòa nhập cộng đồng; chủ động nắm bắt, xây dựng hồ sơ lập luận cung cấp các cơ quan báo chí giải thích, làm rõ, phản bác các thông tin sai lệch về tình hình mua bán người ở Việt Nam.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, chủ trì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành…

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số