QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025)

Ngày 14/9/2023, Tỉnh Ủy Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 132-KH/TU về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Mục đích nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, cổ vũ, động viên, biểu dương, tôn vinh và tri ân những thế hệ người làm báo, các cơ quan báo chí có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, bồi dưỡng, giáo dục niềm tự hào, lòng yêu nghề đối với những người làm báo hôm nay; Khẳng định sự quan tâm chăm lo sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với báo chí, sự đồng hành, ủng hộ, tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân đối với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam…

Theo đó, Kế hoạch sẽ tổ chức 6 hoạt động cụ thể, bao gồm: Các hoạt động kỷ niệm, chào mừng, trong đó có Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam; Hội nghị “Gặp mặt biểu dương người làm báo tiêu biểu”; Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam; Triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam; Biên soạn, phát hành bộ sách “100 năm báo chí cách mạng ViệtNam”. Đồng thời, cung cấp các tư liệu của tỉnh cho các cơ quan Trung ương xây dựng phim, phóng sự tài liệu 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam; Xây dựng phim tài liệu, phóng sự về quá trình hình thành, phát triển của báo chí cách mạng tỉnh Lạng Sơn; Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trao đổi; Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tạo nguồn lực để báo chí phát triển; Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hoạt động xã hội, từ thiện; Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí, truyền thông; Công tác thông tin, tuyên truyền.

Tỉnh Ủy Lạng Sơn yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung trong Kế hoạch này lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ quan,đơn vị,cơ sở. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh căn cứ kế hoạch và sự chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, chủ động triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, kỷ niệm một cách sáng tạo, thiết thực, cụ thể, trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo thành đợt sinh hoạt chính trị - nghề nghiệp sôi nổi, mang ý nghĩa sâu sắc,chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai theo kế hoạch; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.

Dương Thị Thủy

Trung tâm Công nghệ số