QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kế hoạch Triển khai các mô hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 11/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về triển khai các mô hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2023” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Mục đích nhằm tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các Mô hình về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Lạng Sơn trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ phát triển VNeID và ứng dụng Công dân số xứ Lạng trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, kế thừa và phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng, không chồng chéo, liên thông dữ liệu hướng đến tiện tích cho người dân, doanh nghiệp.

          Theo đó, Kế hoạch sẽ thực hiện 5 nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chínhvà cung cấp dịch vụ công trực tuyến (gồm 05 mô hình); Nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội (gồm 14 mô hình); Nhóm tiện ích phục vụ công dân số (gồm 11 mô hình); Nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách thủ tục hành chính (gồm 03 mô hình); Nhóm Phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp (gồm 07 mô hình).

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; Công an tỉnh là đơn vị tập hợp toàn bộ các đầu mối tại địa phương để triển khai thực hiện. UBND tỉnh yêu cầu các sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, mục tiêu, kết quả đề ra./.

Dương Thị Thủy

Trung tâm Công nghệ số