QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024

          Ngày 01/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạchsố 210/KH-UBND về việc thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

         Mục đích nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) từ trung ương đến địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TTĐN trên địa bàn tỉnh; Tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Việt Nam nói chung, của tỉnh Lạng Sơn nói riêng; Tập trung tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư ổn định, an toàn, hấp dẫn với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội của Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế; Hạn chế tác động tiêu cực của những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh, đặc biệt về các vấn đề biển đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, tôn giáo, quyền con người, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Kế hoạch tập trung thực hiện 07 nội dung chính bao gồm: Xây dng văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động TTĐN; Truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Lạng Sơn (trong đóthực hiện: Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin truyền thông; Hợp tác sản xuất chương trình quảng bá; Phối hợp tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; các hoạt động trao đổi đoàn song phương, đa phương quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các ngày hội văn hóa của tỉnh; xây dựng tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, quảng bá, xúc tiến các lĩnh vực; Tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của địa phương thông qua tổ chức các hoạt động đối ngoại; Tăng cường đăng tải, cập nhật thường xuyên các bài viết tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương); Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TTĐN; Thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới (bao gồm: Tổ chức thông tin, tuyên truyền cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và người dân hoạt động, công tác, làm việc, cư trú ở biên giới, cửa khẩu bên Trung Quốc, tiếp giáp với biên giới tỉnh Lạng Sơn các văn bản pháp luật về biên giới, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng hệ thống cụm TTĐN tại khu vực cửa khẩu); Xây dựng dữ liệu thông tin và truyền thông, tăng cường công tác quản lý, tổng hợp, dự báo diễn biến dư luận báo chí, mạng xã hội; Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan được dư luận quan tâm; giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương; Tổng kết, đánh giá công tác thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2024.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, chủ trì tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh. Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tại đơn vị, địa phương đảm bảo thiết thực có hiệu quả. Công an tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, xuất nhập cảnh, bảo vệ bí mật nhà nước; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý những luận điệu, thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến hoạt động TTĐN. Tại Kế hoạch, UBND cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về thông tin đối ngoại; hướng dẫn, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, báo cáo thời sự trong nước và quốc tế; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.../.

Dương Thị Thủy

Trung tâm Công nghệ số