QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2025

Ngày 02/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 165/KH-UBND về nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2025.

         Mục đích nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT của tỉnh; đẩy mạnh cung cấp DVCTT, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến; qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao để đạt được mục tiêu 50% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến; 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức DVCTT toàn trình; 60% DVCTT toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng DVCTT và tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dụng DVCTT.

          Theo đó, Kế hoạch sẽ tập trung thực hiện 02 nội dung, nhiệm vụ bao gồm: Hoàn thành và nâng cao tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý hoàn toàn trực tuyến theo Quyết định giao chỉ tiêu của UBND tỉnh năm 2023 (tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu Tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến và Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023) và các năm tiếp theo;Triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

         UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chí về DVCTT trong bộ Tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đảm bảo phù hợp với thực tiễn và mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch đề ra. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quy trình thực hiện DVCTT; tuyên truyền các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện.Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai theo phạm vi thẩm quyền; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số