QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm “Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

          Ngày 08/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về phát động đợt thi đua cao điểm “Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Mục đích nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được cập nhật lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; thực hiện số hóa hồ sơ trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC nhằm hình thành kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân đảm bảo thông tin hồ sơ, giấy tờ được số hóa, kiểm tra, cập nhật kịp thời để tạo dữ liệu “sống, sạch, đủ, chính xác” trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC cũng như được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Theo đó, đợt thi đua cao điểm sẽ diễn ra trong vòng 100 ngày, bắt đầu từ ngày 20/8/2023 đến hết ngày 30/11/2023; tập trung vào 05 nội dung, bao gồm: Thi đua đẩy mạnh triển khai số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực lên Kho dữ liệu số hoá TTHC của tỉnh; phấn đấu đạt và vượt tỷ lệ số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được giao tại Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh (bao gồm các hồ sơ giải quyết TTHC từ năm 2018 đến hết ngày 30/11/2023), cụ thể: 70% đối với cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 60% đối với cơ quan, đơn vị cấp huyện và 55% đối với cấp xã; Thi đua nâng cao tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến được giao tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh, phấn đấu mỗi chỉ tiêu tăng 5% so với kế hoạch được giao.

Tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, giấy tờ, tài liệu giữa các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết TTHC để người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ đã được số hoá khi giải quyết TTHC; Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Bảo đảm 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện tiếp nhận, cập nhật, giải quyết và trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; Thực hiện điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị để tổ chức phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua. Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, khen thưởng (qua Sở Nội vụ) theo quy định; giaoSở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào thi đua; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số